Jaarverslag 2023

Met alle kwetsbaarheid en moeilijkheden waarmee de wereld momenteel wordt geconfronteerd, lijkt de noodzaak om de manier waarop we leven, werken en zaken doen te heroverwegen belangrijker dan ooit.
Home - Blogs - Jaarverslag 2023

Over Fibershed

Fibershed is een wereldwijde beweging van lokale gemeenschappen die regionale vezelsystemen ontwikkelen die de bodem opbouwen en de gezondheid van onze biosfeer beschermen. Als een ‘thought leadership’ en belangenbehartigingsorganisatie die zich richt op samenwerking tussen verschillende sectoren, heeft de non-profitorganisatie een missie om de textiel- en kledingindustrie te mobiliseren en te begeleiden bij het (her)bouwen en versterken van lokale textiel toeleveringsketens op basis van sociale, bio-circulaire en regeneratieve waarden.

Fibershed benadrukt de dringende noodzaak van meer transparantie en respect voor onze textiel en kleding en streeft ernaar de verloren relatie met de oorsprong van wat wij dagelijks gebruiken en dragen te herstellen. De organisatie omarmt de geografische kenmerken van elke specifieke regio. Vanuit een diep begrip voor sociale en  ecologische herstelbehoeften.

Op lokaal niveau hanteert elke Fibershed affiliatie een actiegerichte aanpak door nauw samen te werken met lokale impactondernemers, onderwijsinstellingen, beleidsmakers en alle andere belanghebbenden die bij willen dragen aan een nieuwe rechtvaardige en regeneratieve textieleconomie.

Opgericht in Californië in 2012, telt de beweging vandaag meer dan 70 regionale affiliaties in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika die met elkaar in contact staan en kennis delen. Onder leiding van Fibershed Nederland zetten de 16 Europese affiliaties een Europees platform op van waaruit cross-regionale samenwerking en kennisuitwisseling wordt gefaciliteerd, met als doel te bouwen aan een sterke, decentrale bio-circulaire en regeneratieve textieleconomie in Europa.

Jaarverslag Stichting Fibershed NL 2023

Naam: Stichting Fibershed NL, ook wel bekend als Fibershed Nederland of Fibershed.
RSIN:  862957874
Vestigingsadres: Mr HF de Boerlaan 127 7411 AH Deventer
Contact: info@fibershed.nl

Doelstelling volgens statuten: Het (doen) stimuleren van en bijdragen aan het behoud, de ontwikkeling en vernieuwing van lokale/regionale textiel, wol en leer productie- en waardeketens voor de Nederlandse kleding-, accessoire- en schoenenindustrie.

Hoofdlijnen van het beleidsplan: Fibershed ondersteunt overheden en bedrijven bij zowel innovatie- als bewustwordingsprojecten en is grotendeels afhankelijk van hun bereidheid om te investeren in deze transitie.

Fibershed draagt op regelmatige basis bij aan het gesprek over (bio)circulair textiel en kleding tijdens vakbeurzen, kennisbijeenkomsten, conferenties en andere publieke en besloten evenementen rondom het thema circulaire economie.

Daarmee maakt Fibershed een relevant publiek bewust van de urgente noodzaak om in een circulaire economie niet alleen te kijken naar het opruimen van afval, maar juist naar het voorkomen ervan. Het is nu tijd om ook te investeren in oplossingen aan het begin van de keten door gebruik te maken van natuurlijke grondstoffen die bijdragen aan natuurherstel en biodiversiteit.

Bestuurders
Stijn Louise Jaspers, Bestuursvoorzitter
Martine Josefien Nieuwenhuis, Secretaris & Penningmeester
Ingeborg Braaksma, Penningmeester.

Beloningsbeleid

In het boekjaar 2023 had Stichting Fibershed NL geen personeelsleden in loondienst.

Uitvoerende werkzaamheden zijn uitbesteed aan zelfstandigen ondernemers en/of andere externe leveranciers, conform de daarvoor opgestelde projectbegroting indien daarvoor financiering is ontvangen.

Leden van het bestuur werken onbezoldigd, en ontvangen uitsluitend een onkosten vergoeding binnen het daarvoor geldende maximum van 190euro per maand, 1900euro per jaar.

De noodzaak om de manier waarop we leven, werken en zaken doen te heroverwegen belangrijker dan ooit.

Het afgelopen jaar zijn veel inspirerende en vooral bevlogen pioniers verwelkomen in het Fibershed netwerk verwelkomd; zowel jonge creatieve ondernemers als gerenommeerde familiebedrijven vonden hun weg naar het Fibershed netwerk. Hoewel ze soms op het eerste oog weinig overeenkomsten lijken te hebben, vinden ze elkaar in de ambitie om positief bij te dragen aan de ontwikkeling van een nieuwe textieleconomie. Ze kiezen voor samenwerking in lokaal, circulair en regeneratief waardenetwerk, en vinden elkaar in deze gedeelde waarden. 

Zoals Joline Jolink, die met haar bedrijf van Rotterdam naar een boerderij aan de oevers van de IJssel verhuisde om dichterbij, en vooral ook met, de natuur te werken. Of Beatrice Waanders, die vanuit diezelfde stad, haar nieuwe plek in Drenthe vond, dichterbij de schaapskuddes die de wol leveren voor haar indrukwekkende wandkleden. Groot lijkt het contrast met de architectonische wandkleden en akoestische panelen van Petra Vonk. Maar de passie voor dit veelzijdige materiaal verbindt hen – en zo ook de drijfveer om gezamenlijk op te komen voor het belang van dit mooie natuurlijke materiaal. 

De gedeelde belangen en ambities vormen ook een basis voor samenwerking met nieuwe partners van het Fibershed netwerk. Waaronder bijvoorbeeld MVO Nederland, OostNL, New Order of Fashion, Waag Futurelab, House of Design en Mumster Productions en Clean & Unique.

Op de Nieuwjaarsbijeenkomst van Fibershed reflecteerden we samen op de activiteiten van afgelopen jaar, en dacht iedereen mee over activiteiten en projecten voor het komende jaar. 

Fibershed is een netwerk voor ervaren textielondernemers en -pioniers die zich gezamenlijk willen inzetten voor een 100% natuurlijk en lokaal textielsysteem. De organisatie faciliteert verbinding en kennisdeling met gelijkgestemden, initieert en ondersteunt samenwerkingen gericht op innovatie en laat een positief geluid horen over hoe het ook kan! 
 
Onderstaand een samenvatting van activiteiten en projecten die vanuit Fibershed heeft opgestart in samenwerking met deelnemers in het netwerk.

Hoofdactiviteiten 2023

De activiteiten in 2023 zijn vooral gericht op het ontwikkelen van strategische samenwerkingen met partners en ondernemers, met als doel het vormgeven van de volgende beleidsdoelstellingen;

 1. Bewustwordingsprojecten: gericht op het zichtbaar maken van de textielketen en belanghebbenden van Grond tot Garderobe in Nederland voor algemeen publiek, specifiek (toekomstig) professionals.  
 2. Innovatie en kennisdeling door samenwerking met ondernemers van Grond tot Garderobe,  onderwijs- en onderzoeksinstellingen
 3. Belangenbehartiging: De urgente noodzaak te investeren in natuurlijke grondstoffen voor verwerking tot textiel en kleding bij beleidsmakers onder de aandacht brengen.

Bewustwordingsprojecten

Goede Gespreksstof 

Voor deze publicatie ging Stijntje Jaspers in gesprek met ruim 70 toonaangevende pioniers, wetenschappers en experts over de waarde van textiel en kleding in onze geschiedenis, vandaag en in de toekomst. Goede Gespreksstof heeft als doel ouders en opvoeders te ondersteunen bij het gesprek met jongeren over de impact van kleding, en de kleding- en beroepskeuzes die zij zelf kunnen maken om positief bij te dragen. 

Fibershed heeft Goede Gespreksstof kunnen publiceren dankzij een succesvolle crowdfunding campagne via voordekunst.nl. Naast een groot aantal particuliere donateurs, hebben 15 organisaties zich verbonden aan het initiatief dmv een sponsor bijdrage. De eerste oplage van 1500 exemplaren is inmiddels voor bijna 75% uitverkocht. Het boek heeft vele gesprekken op gang gebracht, en ook in het buitenland is enthousiast gereageerd. Een Chinese editie is in de maak, even als een engelse vertaling.   Lees meer.

Goed Gekleed, Meer met Minder

In 2023 ontwikkelde Fibershed in samenwerking met Stichting Natuur en Milieu Overijssel een interactief  bewustwordingprogramma voor jongeren. Met dit programma worden jongeren uitgenodigd om mee op zoek te gaan naar manieren om er geweldig uit te zien, met minder kleding. Het programma is ontwikkeld met subsidie van Provincie Overijssel in het tweede semester van schooljaar 2023/24 zullen 10 scholen betrokken zijn bij een pilot. Vanaf schooljaar 2024/25 is het bewustwordingsprogramma landelijk verkrijgbaar. Lees meer

Vakbeurzen: Circular Textile Days & Material District
Fibershed was in 2023 aanwezig op Material District en op Circular Textile Days.

Deze beurzen vormen voor Fibershed een belangrijk platform om professionals en beleidsmakers te informeren en inspireren over de positieve impact van natuurlijke / bio-based textiel. Door nieuwe materiaal innovaties en de hoogwaardige productie capaciteit van lokale producten zichtbaar te maken op deze beurzen, laten we zien wat er allemaal al mogelijk is Nederland.

Innovatie & Kennisdeling

Kruid-tot-Kleur

Met een prachtige presentatie bij New Order of Fashion tijdens Dutch Design Week 2023 heeft het samenwerkingscollectief van Wilder Land, Roua Atelier en Hul le Kes het eerste circulaire ketenproject geïnitieerd door Fibershed succesvol afgerond.

Het project heeft 2 pigmenten uit een lokale grond-tot-garderobe waardeketen opgeleverd die bijdragen aan biodiversiteit en gezonde bodem. Hul le kes heeft met deze pigmenten 2 outfits ontworpen samengesteld uit verschillende natuurlijke materialen waarmee de kleurnuances tot hun recht komen. 

Tijdens de presentatie is tevens marktonderzoek gedaan naar de behoefte om zelf natuurlijk te verven. Het samenwerkingscollectief zal de komende maanden verder werken aan de ontwikkeling en het in de markt zetten van de pigmenten.

Dit samenwerkingsproject wordt uitgevoerd onder de subsidie Circulaire Ketenprojecten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Subsidie Circulaire Ketenprojecten biedt mkb-ondernemers de kans om met hun keten circulaire projecten te realiseren in de product- of materiaalketen. 

Het komende jaar wordt onderzocht hoe de productie van de pigmenten en het samenstellen van textielverfsets kan worden opgeschaald met het idee om deze op de markt te brengen via eigen B2C webshops en als relatie geschenk voor B2B-partners.

Mend the Gap: Growing a Biocircular textile economy

In opdracht van OostNL heeft Fibershed gesproken met bevlogen textielpioniers en – ondernemers in Overijssel en Gelderland om in kaart te brengen welke kansen en barrières zij ervaren voor opschaling van de productiecapaciteit van natuurlijke vezels in de regio. Daarbij de opdracht om een projectvoorstel voor te bereiden dat ondernemers in de regio ondersteunt bij het behalen van hun ambities, en die van de regio, om natuurlijke textielvezels te verbouwen, verwerken en toe te passen in een lokale waardeketen. 

Uit het onderzoek zijn drie concrete projectvoorstellen gekomen:

ENRICH-BT; Dit projectvoorstel gaat over de ontwikkeling van een platform voor het organiseren van de bio-circulaire textielketen door het koppelen van capaciteit, kennis en kunde, passend binnen de dagelijkse praktijk van de betrokken koplopers, ondernemers, onderzoekers en ter bevordering van aanbod en verwerking van bio-based vezels tot textiel. Lees meer over dit project

Kleurkracht: Bij de provincie Overijssel is een projectvoorstel ingediend voor een haalbaarheidsonderzoek naar het inrichten van een productie locatie voor het samenwerkingsproject Kruid tot Kleur. 

Collectief Tegendraads

Collectief Tegendraads 

Onder de werktitel Collectief Tegendraads, werkt Fibershed samen met MVO Nederland aan een initiatief voor het opschalen en indien nodig (her)introduceren van natuurlijke vezels en het lokaal verwerken hiervan tot textiel.

Dit ‘Collectief Tegendraads’ zal zich in eerste instantie richten op hennep. Deze plant past binnen ons klimaat, draagt bij aan de gezonde bodem, biodiversiteit en CO2-vastlegging en biedt mogelijkheid tot een meervoudige waarde creatie en toepassing binnen diverse sectoren zoals textiel, bouw, agro en food.

Lees meer over dit project

Natural Fiber Stewardship

Met ‘Natural Fiber Stewardship’ (NFS) wil Fibershed NL belanghebbenden en MKB-bedrijven in het lokale biocirculaire textiel waardenetwerk ondersteunen door het opzetten van een collectieve rentmeesterschap holding.

Dit initiatief wordt onder andere gesteund door Fibershed.org. Bekijk ook de webinar over dit initiatief. 

Samenwerkingspartner: Het Groene Brein!

Met een netwerk van bijna 150 wetenschappers ondersteunt Het Groene Brein ondernemers die stappen willen zetten richting een nieuwe, duurzame economie. Als partner en adviseur van Fibershed, beantwoorden de wetenschappers van het Groene Brein ook graag vragen van het Fibershed netwerk. 

Deelnemers hebben in 2023 twee goede vragen ingestuurd. In 2024 zal Fibershed samen met belanghebbenden en wetenschappers van het Groene Brein aan de slag gaan om deze te beantwoorden. 

Fibershed Europa

Sinds begin 2022 is Fibershed Nederland tevens initiatiefnemer en coördinator van de Fibershed European Hub, een organisatie die de 16 Fibersheds en hun leden in Europa ondersteunt. De hub richt zich specifiek op de volgende activiteiten:

 • Communicatie tussen de Fibersheds in Europa.
 • Het delen van kennis.
 • Het vertegenwoordigen van (de) Fibershed(s) bij Europese evenementen.

Via deze samenwerking zijn ook ondernemers in het netwerk van Fibershed Nederland uitgenodigd voor de volgende activiteiten:  

 • Sluit je aan voor kennisdeling bij een van de Europese of globale werkgroepen. Bijvoorbeeld de bastfiber of de wolwerkgroep. 
 • Krijg hulp met het zoeken naar samenwerkingspartners in andere landen.
 • Deel je eigen ervaringen en projecten met een groot internationaal netwerk!

Neem contact op met Josephine voor meer informatie en hoe je kunt aanmelden of bijdragen aan  activiteiten.

Belangenbehartiging

Om verschillende redenen is het urgent dat er meer aandacht komt voor de lokale en regionale ontwikkeling van biobased materialen voor de textiel- en kledingsector. Deze mondiaal verweven sector kan positief bijdragen aan de vele uitdagingen waar onze maatschappij en hiermee de wereldbevolking voor staan: het beperken van vervuiling door textiel en kleding, een waardig aanvullend verdienmodel voor boeren bieden, positieve impact generen op klimaat- en milieudoelen, bijdragen aan een gezonde bodem en het beperken van ecodestructieve emissies en microplastics.

Reden voor programma directeur van Fibershed, Stijntje Jaspers om een open brief aan de Tweede Kamer te sturen over het aanpassen van de uitwerking van de UPV; de uitgebreide producenten verantwoordelijkheid) Lees meer. 

Vanuit de Europese samenwerking is Fibershed ook aangesloten bij de coalitie Make the Label Count.   Make the Label Count is een internationale coalitie van organisaties die een breed scala aan producenten van natuurlijke vezels en milieugroeperingen vertegenwoordigen, maar we hebben allemaal één ding gemeen. We werken er allemaal aan om ervoor te zorgen dat duurzaamheidsclaims voor textiel in de EU eerlijk en geloofwaardig zijn. 

Financieel Jaarverslag 2023

Download hier het financiele jaarverslag 2023n van Stichting Fibershed NL, opgesteld door Founders.nl

Conclusie Bestuur

Het bestuur concludeert dat in het boekjaar 2023 postieve resultaten zijn behaald. Deze zijn vooral terug te zien in:

 1. Het aantal samenwerkingspartners is in 2023 toegenomen, en bevinden zich vooral in het domein van onderwijs, onderzoek en gelijkgestemde partner-organisaties. 
 2. Het aantal coalities die zijn samengebracht voor het opstarten en/of realiseren van innovatie projecten gericht op kennisdeling en ketensamenwerking van Grond-tot-Garderobe.
 3. Het aantal verzoeken dat bij Fibershed binnenkomt en/of eigen initiatieven van Fibershed waar bij gelegenheid word gegeven of gecreeerd voor het delen van inzichten in het belang van de natuurlijke bio-based textielketen, en welke ondersteuning vanuit beleid en wetgeving noodzakelijk is om de transitie mogelijk te maken en/of te versnellen.

Eind 2023 telde Stichting Fibershed NL totaal 50 aangesloten ondernemers, en 15 organisaties met wie is samengewerkt aan een of meer van bovenstaande activiteiten.

Doelstellingen 2024

Het bestuur zal boekjaar 2024 inzetten op het bereiken van de volgende doelstellingen:

 1. Verder ontwikkelen en intensiveren van samenwerkingen met partners in onderwijs, overheid en lokale ondernemers uit het bestaande netwerk
 2. Identificeren van (nieuwe) verdienmodellen om een duurzame bedrijfsmodel te ontwikkelen, waarbij de organisatie bijvoorkeur steeds minder afhankelijk wordt van overheidsfinanciering. Daarbij wordt gedacht aan het uitbreiden van onderwijsaanbod gericht op bewustwording van (toekomstig) professionals, nieuwe keten-innovatie projecten initiëren en ondersteunen, vanuit enerzijds een intensief betrokken rol, anderzijds vanuit een adviserende rol op afstand. 
 3. Zichtbare rol in belangenbehartiging op nationaal en Europees niveau, en ook bijdragen aan meer kennisuitwisseling tussen ondernemers binnen Nederland en Europese regio’s.

Dankwoord

Het bestuur bedankt partners en deelnemers van het Fibershed netwerk voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van Fibershed Nederland en het vertrouwen dat ze het bestuur hebben gegeven. 

In het bijzonder bedanken we de sponsors en donateurs voor hun gulle financiële bijdragen waarmee zij genoemde activiteiten van Fibershed mede mogelijk hebben gemaakt. 

Nieuwbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!