Jaarverslag 2021/2022

In dit jaarverlag een overzicht van de activiteiten en financiële resultaten over het eerste boekjaar van Stichting Fibershed NL.

Over Fibershed
Fibershed is een wereldwijde beweging van lokale gemeenschappen die regionale vezelsystemen ontwikkelen die de bodem opbouwen en de gezondheid van onze biosfeer beschermen. Als een ‘thought leadership’ en belangenbehartigingsorganisatie die zich richt op samenwerking tussen verschillende sectoren, heeft de non-profitorganisatie een missie om de textiel- en kledingindustrie te mobiliseren en te begeleiden bij het (her)bouwen en versterken van lokale textiel toeleveringsketens op basis van sociale, bio-circulaire en regeneratieve waarden.

Fibershed benadrukt de dringende noodzaak van meer transparantie en respect voor onze textiel en kleding en streeft ernaar de verloren relatie met de oorsprong van wat wij dagelijks gebruiken en dragen te herstellen. De organisatie omarmt de geografische kenmerken van elke specifieke regio. Vanuit een diep begrip voor sociale en  ecologische herstelbehoeften.

Op lokaal niveau hanteert elke Fibershed affiliatie een actiegerichte aanpak door nauw samen te werken met lokale impactondernemers, onderwijsinstellingen, beleidsmakers en alle andere belanghebbenden die bij willen dragen aan een nieuwe rechtvaardige en regeneratieve textieleconomie.

Opgericht in Californië in 2012, telt de beweging vandaag meer dan 60 regionale affiliaties in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika die met elkaar in contact staan en kennis delen. Onder leiding van Fibershed Nederland zetten de 14 Europese affiliaties een Europees platform op van waaruit cross-regionale samenwerking en kennisuitwisseling wordt gefaciliteerd, met als doel te bouwen aan een sterke, decentrale bio-circulaire en regeneratieve textieleconomie in Europa.

Jaarverslag 2021 - 2022

Algemene informatie

Naam: Stichting Fibershed NL, ook wel bekend als Fibershed Nederland of Fibershed.
RSIN:  862957874
Vestigingsadres: Mr HF de Boerlaan 127 7411 AH Deventer
Contact: info@fibershed.nl

Doelstelling volgens statuten: Het (doen) stimuleren van en bijdragen aan het behoud, de ontwikkeling en vernieuwing van lokale/regionale textiel, wol en leer productie- en waardeketens voor de Nederlandse kleding-, accessoire- en schoenenindustrie.

Hoofdlijnen van het beleidsplan: Fibershed ondersteunt overheden en bedrijven bij zowel innovatie- als bewustwordingsprojecten en is grotendeels afhankelijk van hun bereidheid om te investeren in deze transitie.

Fibershed draagt op regelmatige basis bij aan het gesprek over (bio)circulair textiel en kleding tijdens vakbeurzen, kennisbijeenkomsten, conferenties en andere publieke en besloten evenementen rondom het thema circulaire economie.

Daarmee maakt Fibershed een relevant publiek bewust van de urgente noodzaak om in een circulaire economie niet alleen te kijken naar het opruimen van afval, maar juist naar het voorkomen ervan. Het is nu tijd om ook te investeren in oplossingen aan het begin van de keten door gebruik te maken van natuurlijke grondstoffen die bijdragen aan natuurherstel en biodiversiteit.

Bestuurders
Stijn Louise Jaspers, Bestuursvoorzitter
Martine Josefien Nieuwenhuis, Secretaris & Penningmeester
Ingeborg Braaksma, Penningmeester.

Beloningsbeleid

In het boekjaar 2021/22 had Stichting Fibershed NL geen personeelsleden in loondienst.

Uitvoerende werkzaamheden zijn uitbesteed aan zelfstandigen ondernemers (ZZP’ers) en/of andere externe leveranciers, conform de daarvoor opgestelde projectbegroting indien daarvoor financiering is ontvangen.

Leden van het bestuur werken onbezoldigd, en ontvangen uitsluitend een onkosten vergoeding binnen het daarvoor geldende maximum van 180euro per maand, 1800euro per jaar.

Hoofdactiviteiten 2021/22

De activiteiten in het eerste boekjaar van Stichting Fibershed NL zijn vooral gericht op de volgende doelstellingen:

 1. Opbouwen van de organisatie
 2. Vergroten bewustzijn ten aanzien van de urgente noodzaak te investeren in natuurlijke grondstoffen voor verwerking tot textiel en kleding in de verschillende doelgroepen, specifiek; ketenspelers, overheden, kennisinstellingen en jongeren.
 3. Belanghebbenden in de lokale waardeketen  bereiken en betrekken bij het vormgeven en formuleren van de (doelstellingen van de) organisatie en het gezamenlijk initiëren van samenwerkings- en innovatie projecten.

Opbouwen Organisatie

Het eerste boekjaar heeft het bestuur van Fibershed geïnvesteerd in het opbouwen van de organisatie. Onder andere: 

 • Organisatiestructuur neergezet: van landelijke organisatie, met regionale regisseurs en lokale spelers tot opstart Europese Fibershed hub en ondersteuning van de ontwikkeling Fibershed België, Brazilië en Sri Lanka als adviseurs/coaches.
 • Team opgebouwd, bestaande uit 3 regio regisseurs, 6 adviseurs en 2 medewerkers die op freelance basis projecten kunnen ondersteunen. 
 • Betrekken belanghebbenden bij het opbouwen van de organisatie. Eind 2022 telde Stichting Fibershed NL officieel 30 netwerkdeelnemers.
 • Website ontwikkeld in samenwerking met aanpoters.nl. Met daarop de visie van Fibershed, ons aanbod, overzicht van netwerkdeelnemers, evenementenkalender en blog.
 • Inrichten en voeren van de financiële administratie, ism Founders.

Bewustwordingsprojecten

Het bestuur van Fibershed heeft zich in het eerste boekjaar vooral ingezet voor zichtbaarheid van de organisatie, het in kaart brengen van belanghebbenden, deze  samenbrengen en verbinden, door onder andere deelname aan diverse bestaande en  publieke activiteiten, waaronder:

 • State of Fashion mode biënnale, Arnhem, focus op natuurlijke kleurstoffen
 • Gastlessen bij hoge- en middelbare scholen en kennisinstellingen
 • Circular Textile Days, focus op biobased materialen voor textiel
 • Texplus Festival
 • Dag van de Wol, focus op de waarde van wol

Organisatie van eigen activiteiten en evenementen gericht op bewustwording:

 • Introductie webinar in het Nederlands en Engels tijdens Week van de Circulaire Economie 2022.
 • Wolwaarde Pop-up Expositie, te zien tijdens Dag van de Wol, bij Castellum Hogewoerd, met financiële ondersteuning vanuit het Initiatieven Fonds Gemeente Utrecht, en bij The Knitwit Stable. 
 • Eerste Fibershed Route,  organisatie met 15 actieve deelnemers verspreid in Nederland
 • Goede Gespreksstof, een boekpublicatie welke moet bijdragen aan meer bewustwording bij jongeren. Dit project loopt door in 2023 en wordt mede gefinanceerd door Prins Bernhard Cultuurfonds, private donateurs en met ondersteuning van een micro-grant via fibershed.org
Een verslag van deze activiteiten en evenementen is gepubliceerd op de website onder nieuws.

Innovatie projecten

Op basis van eigen onderzoek en gesprekken met belanghebbenden heeft Fibershed een aantal innovatie projecten geïnitieerd, hierbij relevante coalitiepartners benaderd en succesvol financiering gezocht voor:

 • Kruid-tot-Kleur: Fibershed deelnemers Wilder Land, Roua Atelier, Hul le Kes ontwikkelen samen een lokale, duurzame toeleveringsketen voor natuurlijke kleurstoffen, gebaseerd op inheemse (on)kruiden die bijdragen aan de biodiversiteit in Nederland. Het project wordt uitgevoerd onder de subsidie Circulaire Ketenprojecten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Daarnaast is Fibershed betrokken als adviseur voor innovatie en ketensamenwerking projecten geïnitieerd door partner organisaties, waaronder:

 • Gemeente Deventer: Circulaire Hotspots Betrokken partner in de Think Tank voor circulair textiel in de regio Deventer. 
 • MVO Nederland; Adviespartner voor het collectief Tegendraads, een cross-sectoraal initiatief voor het samenbrengen van ketenspelers in de hennepketen.

Financieel Jaarverslag

Download hier het financiële jaarverslag opgesteld door Founders.nl 

Conclusie Bestuur

Het bestuur concludeert bij de afsluiting van het eerste boekjaar, dat positieve resultaten zijn behaald;

 1. Opbouwen van de organisatie; Fibershed is zichtbaar geworden in de markt, er is een website die goed word bezocht en er volgen steeds meer uitnodiging vanuit overheden, kennisinstellingen om mee te werken aan beleid of de uitvoering daarvan. 
 2. De bewustwordingsprojecten hebben voldoende mensen bereikt en betrokken. Daarbij opmerkend dat het lastig is gebleken ook jongeren te betrekken. 
 3. Het netwerk van belanghebbenden laat een gestage groei zien, in het eerste boekjaar zijn 30 ondernemers aangesloten.

Doelstellingen voor 2023

Het bestuur zal voor boekjaar 2023 inzetten op het bereiken van de volgende doelstellingen: 

 1. Opbouwen organisatie: om de organisatie duurzaam verder te kunnen ontwikkelen is financiering nodig. De aandacht zal daarom gaan naar het verkrijgen van voldoende financiering voor de uitvoering van activiteiten en operationele kosten. Daarnaast wordt tevens actief samenwerking gezocht met betrokken belanghebbenden.
 2. Bewustwordingsprojecten: om meer jongeren te bereiken zal specifiek samenwerking gezocht worden met organisaties die kunnen helpen jongeren te bereiken. 
 3. Verstevigen: van samenwerking met lokale overheden, onderwijs- en kennisinstellingen.

Dankwoord

Het bestuur bedankt partners en deelnemers van het Fibershed netwerk voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van Fibershed Nederland en het vertrouwen dat ze het bestuur hebben gegeven.

Ook bedanken we onze moedige donateurs voor hun financiële bijdrage in deze eerste fase.

Nieuwbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!