Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden deelnemers aan het netwerk van Stichting Fibershed Nederland

Fibershed Nederland 

15-04-2024 

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1 Deze Abonnee Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen deelnemers aan het netwerk van Stichting Fibershed Nederland (‘Abonnees’), en Stichting Fibershed Nederland (hierna: “Fibershed Nederland”) en de onderneming/organisatie (hierna: “Abonnee”) zoals vastgelegd in de Abonnee Overeenkomst, inclusief alle daarmee verband houdende handelingen. 

1.2 De Abonnee Voorwaarden gelden met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van de Abonnee. Fibershed Nederland mag de inhoud van de Abonnee Voorwaarden te allen tijde wijzigen. In dat geval zal Fibershed Nederland Abonnee tijdig op de hoogte stellen van de wijziging. Tussen de aankondiging en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een periode van twee maanden zitten. Abonnee heeft de mogelijkheid het Abonnement in deze periode van twee maanden te beëindigen. 

Artikel 2. Totstandkoming Abonnement 

2.1 Het abonnement komt tot stand door registratie van de deelnemer op de website van Fibershed Nederland. Hierbij moet tevens akkoord worden gegeven op de Algemene  Abonnee Overeenkomst via een opt-in op de registratiepagina. 

2.2 Het Abonnement treedt in werking op voorwaarde dat;

 • de Abonnee voldoet aan de richtlijnen voor deelnemers aan het netwerk van Fibershed Nederland, te weten; 
  • De Abonnee;
   • Heeft de ambitie om samen met andere spelers in Nederland samen te werken voor het sluiten van de Grond-tot-Garderobe cirkel
   • Investeert in de ontwikkeling van regionale, regeneratieve textiel- en modeketens, gekweekt/ingekocht/geproduceerd binnen Nederland dan wel in een straal van 400 km vanaf de bedrijfslocatie
   • Omarmt en draagt bij aan gezamenlijk onderzoek naar de ontwikkeling, verwerking en toepassing van organisch afbreekbare materialen, als alternatief voor schadelijke synthetisch textiel en kleding
 • de jaarlijkse abonnee gelden zijn voldaan 
  • Abonnee gelden bedragen: 
   • Fibershed Deelnemer ZZP: 92,50 euro per jaar, exclusief BTW
   • Deelnemer MKB: 185 euro per jaar, exclusief BTW
   • Deelnemer Premium is alleen beschikbaar voor deelnemers die actief betrokken zijn bij innovatie en/of educatie projecten van Stichting Fibershed Nederland. Neem contact op voor meer informatie.

Artikel 3. Fibershed-risicoanalyse 

3.1 Abonnee onderschrijft de uitgangspunten van de Abonnee overeenkomst en gaat ermee akkoord dat Fibershed Nederland zowel vooraf als gedurende het Abonnement kan toetsen of Abonnee handelt in overeenstemming met deze uitgangspunten. 

3.2 Deze toets behelst onder andere een Fibershed-risicoanalyse, bestaande uit: 

 • een marginale toets ten aanzien van alle deelnemers die zich aanmelden als Abonnee. 
 • een inhoudelijke toets ten aanzien van Abonnees waar aanwijzingen zijn dat zij zich niet aan de uitgangspunten van de Abonnee Overeenkomst houden. 

Artikel 4. Wat houdt het Abonnement in? 

4.1 De Abonnee Overeenkomst geeft Abonnee het recht om:

 • gebruik te maken van de diensten van Fibershed Nederland, die behoren bij het type Abonnement dat hij is aangegaan; 
 • gebruik te maken van overige diensten van Fibershed Nederland, indien van toepassing tegen betaling van de geldende tarieven; 
 • gebruik te maken van het logo van Fibershed Nederland in digitale uitingen. 

4.2 De Abonnee Overeenkomst verplicht Abonnee tot het volgende:

 • zich in te spannen om de uitgangspunten uit de Abonnee Overeenkomst na te leven 
 • het tijdig, dat wil zeggen binnen een maand, doorgeven van (wijzigingen in contactgegevens en) wijzigingen die consequenties (kunnen) hebben voor (de bijdrage of het type) Abonnement
 • indien wijzigingen, die leiden tot een hogere jaarbijdrage, niet, onjuist of te laat zijn doorgegeven, is Fibershed Nederland gerechtigd het te weinig betaalde alsnog met terugwerkende kracht te vorderen. Wijzigingen die niet tijdig zijn doorgegeven en die leiden tot een lagere jaarbijdrage worden met ingang van het volgende kalenderjaar ingevoerd en leiden niet tot restitutie van te veel betaalde jaarbijdrage; 
 • zich te onthouden van al die handelingen en maatregelen die Fibershed Nederland in diskrediet kunnen brengen of die op enigerlei wijze het functioneren van Fibershed Nederland kunnen beperken. 

4.3 Abonnee geeft hierbij toestemming aan Fibershed Nederland om Abonnee te vermelden op de website van Fibershed Nederland en/of in andere uitingen van Fibershed Nederland, al dan niet vergezeld van een korte omschrijving over de Abonnee-relatie en/of de -activiteiten. Indien Abonnee beeldmateriaal of teksten ter beschikking stelt voor publicatie dan vrijwaart hij Fibershed Nederland voor aanspraken van derden. 

4.4 Fibershed Nederland behandelt alle vertrouwelijke informatie die zij in het Abonnement, waaronder de onder artikel 3 genoemde Fibershed-risicoanalyse, heeft gekregen als vertrouwelijk, voor zover het haar duidelijk is dat deze vertrouwelijk behandeld moeten worden. 

Artikel 5. Duur en beëindiging Abonnement 

5.1 De overeenkomst van Abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 

5.2 Abonnee kan het Abonnement met ingang van het volgende kalenderjaar opzeggen met een opzegtermijn van drie kalendermaanden, dat wil zeggen vóór 1 oktober. Opzegging kan uitsluitend per email: info@fibershed.nl. Indien Abonnee zijn Abonnement vóór 1 oktober beëindigt, is hij niet ontslagen van zijn betalingsverplichting voor het resterende deel van het kalenderjaar. Indien Abonnee zijn Abonnement op of na 1 oktober beëindigt, is hij niet ontslagen van zijn betalingsverplichting voor dat volgende kalenderjaar. 

5.3 Fibershed Nederland is gerechtigd het Abonnement met een Abonnee te weigeren dan wel tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen om voor haar moverende redenen, waaronder de uitkomst van de onder artikel 3 genoemde Fibershed-risicoanalyse. 

5.4 Bij beëindiging van het Abonnement, om welke reden ook, dus ook indien het een tussentijdse beëindiging door Fibershed Nederland betreft, dient de voormalige Abonnee direct het gebruik van het logo van Fibershed Nederland in al haar uitingen te beëindigen. 

5.5 Beëindiging van het Abonnement leidt tot generlei schadeplichtigheid voor de opzeggende c.q. beëindigende partij. 

Artikel 6. Tarieven en betalingen 

6.1 Abonnee is aan Fibershed Nederland per kalenderjaar een jaarbijdrage verschuldigd voor Abonnement. De hoogte van de jaarbijdrage voor Abonnees is afhankelijk van het aantal medewerkers in dienst bij de organisatie en het type Abonnement. De jaarbijdrage voor het eerste jaar is naar rato van het aantal kalendermaanden van Abonnement.

6.2 Voor additionele diensten is Abonnee de nader door Fibershed Nederland te bepalen prijzen en tarieven verschuldigd. 

6.3 Alle genoemde tarieven zijn exclusief btw, met uitzondering van de Abonnementskosten voor Fibershed Familie (zonder kvk registratie), deze zijn inclusief btw. 

6.4 Abonnee dient facturen binnen 30 dagen na verzenddatum te voldoen. 

6.5 Fibershed Nederland zal de jaarbijdrage één keer per jaar met ingang van een nieuw kalenderjaar indexeren zonder voorafgaande aankondiging. 

6.6 Afgezien van de jaarlijkse indexering behoudt Fibershed Nederland zich het recht voor de jaarbijdrage te wijzigen met ingang van een nieuw kalenderjaar. Fibershed Nederland zal Abonnee uiterlijk twee maanden voor het einde van het kalenderjaar op de hoogte brengen van deze wijziging. Indien Abonnee niet akkoord is met deze wijzigingen is hij gerechtigd om het Abonnement vóór 1 december te beëindigen. Abonnee is dan niet ontslagen van zijn betalingsverplichting voor het resterende deel van het kalenderjaar. 

Artikel 7. Privacy

Fibershed Nederland draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacywetgeving, zoals vastgelegd in de Privacyverklaring van Fibershed Nederland. 

Artikel 8. Klachten 

Indien een Abonnee niet tevreden is over de dienstverlening door Fibershed Nederland in het kader van het Abonnement en nader overleg met de betrokken persoon van Fibershed Nederland hierover niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, kan hij schriftelijk en gemotiveerd een klacht indienen bij de statutaire voorzitter van Fibershed Nederland.nl. De contactgegevens van de voorzitter staan vermeld op de website van Fibershed Nederland. Abonnee krijgt binnen vier weken een gemotiveerde reactie op zijn klacht. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid in het kader van Abonnement 

9.1 Fibershed Nederland is niet verantwoordelijk voor de resultaten die Abonnee uit het Abonnement haalt. Fibershed Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het niet behalen beoogde resultaten en/of doelstellingen van Abonnee. 

9.2 Afgezien van de uitsluiting van aansprakelijkheid in het kader van artikel 9.1 is iedere aansprakelijkheid van Fibershed Nederland in verband met het Abonnement beperkt tot maximaal tweemaal de jaarlijkse Abonnee Bijdrage, met een maximum van € 1000,00. 

9.3 Fibershed Nederland is niet aansprakelijk voor zogenaamde indirecte schade die Abonnee of een derde lijdt c.q. mocht lijden als gevolg van de uitvoering c.q. het niet uitvoeren van de Abonnee Overeenkomst dan wel de toepassing (van de resultaten) van de diensten. Onder indirecte schade wordt mede begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, teleurgestelde verwachtingen, winstderving, toepassing van verworven kennis, schade ontstaan door schending van rechten waaronder mede begrepen rechten van intellectuele eigendom. 

9.4 Abonnee vrijwaart Fibershed Nederland tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Fibershed Nederland, indien deze voortvloeien uit een toerekenbare tekortkoming van Abonnee of van derden waarvoor Abonnee verantwoordelijk is. 

9.5 Fibershed Nederland komt geen beroep toe op de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals genoemd in artikel 9.2 en 9.3 of de vrijwaringsverplichting zoals genoemd in artikel 9.4 van deze Abonnee Voorwaarden, indien de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Fibershed Nederland. 

9.6 Onder overmacht (een “niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming”) aan de zijde van Fibershed Nederland wordt in ieder geval verstaan een staking of bovenmatig ziekteverzuim van personeel, computerstoringen, overheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld een ‘lock-down’ in het kader van een pandemie, of een natuurramp. 

9.7 Abonnee die handelt in strijd met zijn verplichtingen uit de Abonnee Overeenkomst of deze Abonnee Voorwaarden is aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit voor Fibershed Nederland. 

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

10.1 Op deze Abonnee Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

10.2 Indien Fibershed Nederland en Abonnee een geschil hebben over de interpretatie of tenuitvoerlegging van deze Abonnee Voorwaarden gaan ze met elkaar in overleg om tot een oplossing te komen. 

10.3 Indien een oplossing in der minne niet mogelijk is gebleken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, daaronder begrepen de President van de Rechtbank rechtdoende in kort geding.

Nieuwbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!